Đăng ký

1. Các đoàn đăng ký tham dự bằng cách gửi danh sách đăng ký theo mẫu excel đính kèm qua email về địa chỉ olymtoansv@gmail.com.

     Thông tin đăng ký:

  • Trưởng đoàn, cán bộ trong đoàn: bao gồm họ tên, email, số điện thoại để liên lạc.
  •  Danh sách sinh viên (theo từng môn thi) và danh sách học sinh: bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính. Đối với sinh viên cần ghi rõ môn đăng ký dự thi và hệ đào tạo (đại học hay cao đẳng. Riêng hệ cao đẳng cần nộp bản phô tô thẻ sinh viên hoặc quyết định cử đi của nhà trường tại bàn đăng ký). 

2. Thời hạn đăng ký: từ ngày 05/03/2021 đến trước ngày 20/4/2021.

3. Lệ phí đóng góp của mỗi đoàn:

+ Đối với đoàn dự thi Olympic Sinh viên:

600.000đ (sáu trăm ngàn đồng)/01 sinh viên, nếu sinh viên dự thi một môn

800.000đ (tám trăm ngàn đồng)/01 sinh viên, nếu sinh viên dự thi cả hai môn

300.000đ (ba trăm ngàn đồng)/01 giáo viên (đối với giáo viên thứ ba trở đi)

+ Đối với đoàn dự thi Olympic Học sinh:

600.000đ (sáu trăm ngàn đồng)/01 học sinh

200.000đ (hai trăm ngàn đồng)/01 giáo viên (đối với giáo viên thứ ba trở đi)

4. Các đoàn tự túc và tự thu xếp ăn ở, đi lại.

admin post: 2021-04-14 10:50:58 PM
Right menu loadding...