Liên hệ

Hỗ trợ liên hệ chỗ ở, đi lại tại Huế:

            TS. Nguyễn Văn Vinh. ĐT: 079 5769 888. Email: vinhnguyen0109@gmail.com

ThS. Trương Đăng Trí. ĐT: 098 9514 222. Email: truongdangtri@gmail.com

Liên hệ tài trợ:

PGS.TS. Trần Kiêm Minh, Trưởng khoa Toán học

ĐT: 038 6600 240

Email: trankiemminh@dhsphue.edu.vn

TS. Nguyễn Văn Vinh, phó Trưởng phòng Sau đại học

ĐT: 079 5769 888. Email: vinhnguyen0109@gmail.com

ThS. Trương Đăng Trí, phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

ĐT: 098 9514 222. Email: truongdangtri@gmail.com


 

admin post: 2020-01-08 4:23:04 PM
Right menu loadding...