Ban tổ chức địa phương

1. PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP, Đại học Huế - Trưởng ban

2. PGS.TS. Trần Kiêm Minh, Trưởng Khoa Toán học Trường ĐHSP, Đại học Huế -  Phó trưởng ban

3. TS. Lê Hồ Sơn, Trưởng Phòng TC&HC Trường ĐHSP, Đại học Huế -  Phó trưởng ban

4. TS. Trần Quang Hoá, Phó Trưởng Khoa Toán học  Trường ĐHSP, Đại học Huế -  Uỷ viên trực

5. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thoa, Trưởng Phòng ĐTĐH&CTSV Trường ĐHSP, Đại học Huế -  Uỷ viên

6. GS.TS. Lê Văn Thuyết, Khoa Toán học  Trường ĐHSP, Đại học Huế -  Uỷ viên 

7. TS. Nguyễn Văn Vinh, Phó Trưởng Phòng ĐTSĐH  Trường ĐHSP, Đại học Huế -  Uỷ viên

8. ThS. Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc Trung tâm KN&TT  Trường ĐHSP, Đại học Huế -  Uỷ viên

9. ThS.Trương Thế Quy, Phó Trưởng Phòng ĐTĐH&CTSV Trường ĐHSP, Đại học Huế -  Uỷ viên

10.  CN. Nguyễn Trung Dũng, Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng CSVC  Trường ĐHSP, Đại học Huế -  Uỷ viên

11. ThS. Đặng Thị Thuỳ Vân, Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng KH&TC  Trường ĐHSP, Đại học Huế -  Uỷ viên 

12. ThS. Trương Đăng Trí,  Phó Trưởng Phòng TC&HC  Trường ĐHSP, Đại học Huế -  Uỷ viên

13. TS. Hoàng Phi Hải, Bí thư Đoàn  trường Trường ĐHSP, Đại học Huế - Uỷ viên

14. Ths. Nguyễn Hữu Hảo, Phòng KT&BĐCLGD Trường ĐHSP, Đại học Huế - Uỷ viên

15. CN. Trần Lương Diệu Trà, Khoa Toán học Trường ĐHSP, Đại học Huế -  Uỷ viên.

tranquanghoa post: 2023-03-16 10:42:40 AM
Right menu loadding...